آیا زکات، خمس و حجّ انجام نشده پدر، مثل نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ‌تر می‌باشد؟

فقط نماز و روزه پدر بر عهده پسر بزرگتر است؛ امّا زکات، خمس و حجّ که بر ذمّه میت باشد، از اصل ماترک خارج می‌شود.