آیا دختر در قبال نماز و روزه‌ پدر مرحوم خود تعهّدی دارد؟

تعهّدی ندارد.