جریمه‌ تأخیر در پرداخت اقساط که توسّط بانک‌ها دریافت می‌شود، حکمش چیست؟

حکم ربوی دارد و دریافتش جایز نیست.